انتخاب صفحه
کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان

کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان

فهرست مطالب فصل اول: کلیات مقدمه تمایل به شهرنشینی و جاذبه های آن در میان جامعه، به حدی رو به افزایش است که در حال حاضر شهرها به عنوان مهم ترین پایگاه رشد و توسعه و مرکز اصلی تحولات قرار گرفته اند. بنابراین در مسیر دستیابی به توسعه ی پایدار، شهر یک شاخص مهم تلقی می...