کاربرد داده کاوي در کشف دانش پنهان

کاربرد داده کاوي در کشف دانش پنهان

فهرست مطالب فصل اول: کليات مقدمه تمايل به شهرنشيني و جاذبه هاي آن در ميان جامعه، به حدي رو به افزايش است که در حال حاضر شهرها به عنوان مهم ترين پايگاه رشد و توسعه و مرکز اصلي تحولات قرار گرفته اند. بنابراين در مسير دستيابي به توسعه ي پايدار، شهر يک شاخص مهم تلقي مي...