انتخاب صفحه

تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان

    فهرست مطالب فصل اول خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف (مرد) قرار می گیرد. به هر نوع عمل و یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا محرومیت و عذاب منجر شود خشونت علیه زنان گفته می...