انتخاب صفحه

دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق دانش‌آفرینی یا مدیریت دانش مشتمل بر طیفی از استراتژی‌ها و الگوهای اجرایی است که در یک سازمان بمنظور شناسایی، خلق، ارائه ، متمایز ساختن و قادر ساختن پذیرش بینش‌ها و تجربیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین بینش‌ها و تجربیاتی دانش را شکل...