انتخاب صفحه

بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با کارایی خدمات ارائه شده

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش ظهورسازمان های اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمان ها افزوده می شود .(مرادیان،...