قید های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل های انرژی تاریک

قید های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل های انرژی تاریک

فهرست مطالب فصل 1- مقدمه. علم مطالعه اجرام آسمانی نظیر ماه، سیارات، ستاره گان، کهکشان ها، فواصل، جرم، دما، فیزیک ، شیمی و تحول این اجرام، و اتفاقاتی که خارج از جو زمین رخ میدهند، نظیر انفجارات ابرنواختر[1] ، اشعه گاما و تابش زمینه کیهانی را “ستاره...