انتخاب صفحه
قید های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل های انرژی تاریک

قید های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل های انرژی تاریک

فهرست مطالب فصل 1- مقدمه. علم مطالعه اجرام آسمانی نظیر ماه، سیارات، ستاره گان، کهکشان ها، فواصل، جرم، دما، فیزیک ، شیمی و تحول این اجرام، و اتفاقاتی که خارج از جو زمین رخ میدهند، نظیر انفجارات ابرنواختر[1] ، اشعه گاما و تابش زمینه کیهانی را “ستاره...