انتخاب صفحه

بررسی جنسیت‌مدار کارگفت‌های ترغیبی در پنج رمان معاصر فارسی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش زبان پدیده‌ای است که بشر جهت رفع نیاز‌های اجتماعی خود از آن استفاده می‌کند، موفقیّت یا عدم موفقیّت هر فرد در اجتماع تا حدّ بسیار زیادی در گرو توانایی وی در شناخت محیط اجتماعی پیرامونش و همچنین برقراری ارتباط کلامی متناسب با جایگاه...