انتخاب صفحه
نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توام کربناسیون و نفوذ یون کلراید

نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توام کربناسیون و نفوذ یون کلراید

فهرست مطالب فصل اول بتن، به عنوان پرمصرفترین و مهمترین مصالح ساختمانی قرن بیستم معرفی شده است. مصرف سرانۀ بتن در دنیا در حدود یک تن است. لذا، بتن پس از آب، بیشترین ماده¬ای است که بشر مصرف می کند. این، در حالی است که فقط حدود دو قرن از ابداع سیمان و بتن گذشته است و این...