انتخاب صفحه

برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق اصولاً گردشگری درتاریخ زندگی انسان ریشه داردومسافرت از نقطه ای به نقطه دیگراز گذشته‌های دور وجودداشته است هرچنددردوره‌های گذشته افرادکمتری ازاوقات فراغت خوداستفاده می‌کردنندامابه هرحال گردش وسفرانجام می‌گردید.انسانهادردوران‌های مختلف...