توسعه مدل ريسک ادراک شده سفر به ايران به عنوان يك مقصد گردشگري یک رويکرد ترکيبي

فهرست مطالب فصل اول:کليات پژوهش مقدمه امنيت يکي از نياز‌هاي اساسي هر انسان و بخصوص فرد در حال سفر است. اغلب،گردشگران از موقعيت‌هايي که باعث ايجاد ناامني و عدم اطمينان است، دوري مي کنند.گردشگري، صنعتي است که توسعه‌ي آن به ميزاني زيادي به برقراري احساس امنيت از جنبه‌هاي...