انتخاب صفحه

توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگری یک رویکرد ترکیبی

فهرست مطالب فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه امنیت یکی از نیاز‌های اساسی هر انسان و بخصوص فرد در حال سفر است. اغلب،گردشگران از موقعیت‌هایی که باعث ایجاد ناامنی و عدم اطمینان است، دوری می کنند.گردشگری، صنعتی است که توسعه‌ی آن به میزانی زیادی به برقراری احساس امنیت از جنبه‌های...