انتخاب صفحه

الگویی شایسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتیب نزول 30 سوره ی ابتدای نزول

فهرست مطالب فصل اوّل: کلّیات قرآن کریم معجزه الهی آخرین پیامبر آسمانی، کلام پروردگار و گنجینه­ای تمام نشدنی است که با هدف و رسالت هدایت و تربیت عملی مخاطبان، نازل شده است، مجموعه­ای از سوره­ها و آیات که هر کدام مصادیق گفتاری تربیتی است و اجزایی برای آن هدف کلی و کلان...