انتخاب صفحه
بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک

بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک

فهرست مطالب فصل اول : طبقه­بندی روش­های تعیین مشخصات مواد براساس نحوه عملکرد پیشرفت­های اخیر در فناوری نانو مربوط به توانایی­های جدید در زمینه اندازه­گیری و کنترل ساختارهای منفرد در مقیاس نانو می­باشد.در علوم مختلف مهندسی، موضوع اندازه­گیری و تعیین مشخصات از اهمیت...