انتخاب صفحه
مطالعه و امکان¬سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی (Position Sensitive Detector) و ساخت نمونه اولیه

مطالعه و امکان¬سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی (Position Sensitive Detector) و ساخت نمونه اولیه

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه برای آشکارسازیِ تابش ایکس کم انرژی آشکارساز¬هایی اعم از شمارنده¬های تناسبی گازی، آشکارساز¬های حالت جامد و آرایه¬های میکروکانال موجود هستند، ولی به دلیل مزیت¬هایی که در زیر ذکر شده¬است آشکارسازهای تناسبی گازی از گذشته تا کنون به طور گسترده...