انتخاب صفحه

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز

فهرست مطالب  فصل یکم: معرفی پژوهش       ابتلا به بیماری که یکی از مهمترین موانع سلامتی است با قطع عملکردهای حیاتی بدن منجر به دور شدن فرد از وضعیت سلامتی می گردد(1). در بین بیماری­ها، بیماریهای مزمن، که به دلیل گسترش روشهای درمانی و کاهش میرایی بیماریها، دارای شیوعی...