انتخاب صفحه

روش های مبارزه با برخی از بیماری های درختی در فضاهای سبز شهری

فهرست مطالب فصل اول امروزه شهرسازی یک پدیده­ی فراگیر در تمام جهان است. پارک­های شهری و فضاهای سبز  نقش­ مهمی در تعریف ساختارهای اکولوژیک اکوسیستم­های شهری دارند (گیلبرت[1]، 1989). آنها تنوع زیستی را حفظ و خدمات اکوسیستم مهمی ارائه می­دهند (بولاند و هان همر[2]، 1990؛...