انتخاب صفحه

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی

فهرست مطالب فصل 1: مقدمه گاهی اوقات، تقاضای نقاط ظاهراً از یک توزیع مشخص پیروی می‌کنند اما با آن توزیع به طور مناسب انطباق ندارند. یکی از دلایل این امر می‌تواند این باشد که تقاضا همزمان دارای خاصیت احتمالی بودن و فازی بودن است. به این نوع متغیرها، متغیرهای ترکیبی[1]...