انتخاب صفحه

مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران

فهرست مطالب فصل اول: کلیات  فشار داخل شکمی (  [1](IAPبه شکل فزاینده ای به عنوان یک عامل مهم  فیزیولوژیکی در بیماران بخش مراقبت ویژه مورد توجه قرار گرفته است (2،1). افزایش فشار داخل شکمی یک فرایند خاموش بالینی است که تا وقتی به طور کامل پیشرفت نکند تشخیص داده نمی شود...