انتخاب صفحه

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین

فهرست مطالب فصل اول: کلیات و مباحث عام تحقیق      حمد و سپاس خداوند منان را که انسان را آفرید و در میان تمامی موجودات خود بر او منت نهاد و عقلی جستجوگر و نیروی تفکر و اندیشه به او بخشید ، تا با تعقل در جهان و آنچه در آن است به علت آفرینش خود پی برده و در طول زندگی...