انتخاب صفحه

رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

 فهرست مطالب فصل اول – طرح و کلیات تحقیق یکی از راه های موثر و با اهمیت برای توسعه کشور سرمایه گذاری کارا در فرصت های سرمایه گذاری و جمع آوری وجوه سرگردان و مازاد خانواده ها در فعالیت های تولیدی و مولد کشور می باشد. وجود تنوع در ابزارهای مالی از جمله عوامل موثر در...