انتخاب صفحه

پیاده سازی و مدیریت شبکه کامپیوتری توسط ویندوز سرور 2008 تحت VM-Ware

چکیده امور مربوط به شبکه های کامپیوتری احتیاج به یک مدیریت حساب شده و مستمر دارد. فقدان مدیریت مرکزی دریک شبکه کامپیوتری هرج و مرج به دنبال داشته و ضمن دشوار نمودن مدیریت شبکه و کاهش ضریب امنیتی فضای مجازی سبب خواهد شد عملکرد شبکه با اختلالات قابل توجهی مواجه گردد....