انتخاب صفحه

تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام

 فهرست مطالب  فصل اول:‌ کلیات پژوهش بررسی تحول مفهوم اجماع به عنوان یکی از طرق استنباط احکام زندگی از منابع دینی شاید در بادی امر مسئله­ای غیر­مهم و غیر­سیاسی به نظر آید، اما نگاهی به کاربردهای جدید از مفهوم اجماع در دوران معاصر حکایت از آن دارد که این مفهوم نیز در...