انتخاب صفحه
تعیین فواصل بهینه کابل‌ها در سدهای بتنی وزنی پس‌تنیده

تعیین فواصل بهینه کابل‌ها در سدهای بتنی وزنی پس‌تنیده

فهرست مطالب فصل اول – مقدمه و کلیات تحقیق از آنجا که آب مایه‌ی حیات در زندگی بشر می‌باشد، جهت ذخیره‌سازی برای استفاده بهینه از آن روش‌های مختلفی بکار گرفته می‌شود که ساخت سد از جمله مهم‌ترین ابزار جهت ذخیره آن بشمار می‌رود. سدها در جوامع صنعتی بناهای مهمی محسوب...