انتخاب صفحه
ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای

ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه از مهم‌ترین موضوعاتی که در فرآیند تکوین و تکامل مدیریت محیط‌زیست در چند دهه گذشته به ویژه در دهه ۶۰ میلا‌دی مورد توجه قرار گرفت، اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه برای رویارویی با مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی بوده است. ارزیابی اثرات...