انتخاب صفحه

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو

فهرست عناوین فصل اول:مقدمه و کلیات فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم­های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص آن­ها در مقیاس نانو می­باشد. علم نانو، عبارت است از مطالعه و پژوهش وسایل و ساختار هایی که در کوچکترین واحد...