انتخاب صفحه

مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی و سکولار

 فهرست مطالب فصل اول تلقی ما از هستی با تلقی ما از امنیت در ارتباط است. زندگی اجتماعی با صلح و امنیت و آرامش، هدف غایی هر جامعه‌ای است. ازاین‌رو ناگزیر بر هر اجتماعی باید مقررات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزش‌ها و منافع عمومی‌باشد. به سخن دیگر، به اقتضای طبیعت...