انتخاب صفحه

بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق محیط بازار جایی که صنعت خرده فروشی در آن شکل گرفته است و توسعه فروشگاه ها در آن به آهستگی صورت می گیرد ؛در نتیجه این حرکت آهسته ،خرده فروشان را به چالش می کشد تا  کانال های توزیع در دسترس مصرف کنندگان خود را گسترش دهند .تعداد زیادی...