ارتش و دولـت دکتر مصـدق

 مقدمه       در سرتا سر تاريخ ايران، ارتش از اهميت سياسي و نظامي و اجتماعي بزرگي برخوردار بوده است. هر كشوري براي حفظ مرزهاي خود در مقابل تهاجمات خارجي و همچنين براي محافظت از امنيت داخلي خصوصاً در برابركانون هاي سياسي، اجتماعي، ضد حكومت نياز به قواي نظامي و...