انتخاب صفحه
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها   و  انواع سیستم¬های کنترل موجودی و  انبارداری و سفارش دارو و بررسی روش آنالیز ABC

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها و انواع سیستم¬های کنترل موجودی و انبارداری و سفارش دارو و بررسی روش آنالیز ABC

 فهرست مطالب  فصل اول :مقدمه و بیان مسئله تامین دارو ﺟــﺰء ﻫﺸــﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ( Primary Health Care )ﻭ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳــﺮﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳــﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ [1]. و ﺣﺴﺎس ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎران و ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ...