انتخاب صفحه

امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

فهرست مطالب فصل اول:کلیات طرح تحقیق جامعه را انسان ها می سازند وانسان ها را آموزش و پرورش. بی شک ارزشیابی موقعیت حال و آینده هر جامعه خود به خود با سیستم آموزش و پرورش آن ، مرتبط می شود. شناخت اهمیت حیاتی آموزش و پرورش در تحقق یافتن آرمان های ملی ، موجب شده است که همه...