انتخاب صفحه

نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق 1990-2010

فهرست مطالب  فصل اول: کلیات تحقیق تمدن در هر ملت مجموعه ای از دست آوردهای مادی و معنوی است که ثمرۀ تلاش فکری و علمی، فردی و اجتماعی آن جامعه می باشد. در میان ملت ها فراز و نشیبهائی وجود دارد که برآیند کنش و واکنشهای داخلی و خارجی است. در سیر تاریخی ملت ها، پیروزی ها و...