انتخاب صفحه

لوازم اصل آسان‌باوری در معرفت‌شناسی و باور دینی آلستون و سوئین‌برن

مقدمه در نیمه دوم قرن اخیر برخی از فیلسوفان دین کوشیده­اند از معقولیت باورهای دینی مبتنی بر تجربه‌های دینی دفاع کنند و خصوصاً در دهه­های اخیر صورت­های مختلفی از این برهان عرضه شده است آنچه به برهان تجربه دینی معروف است به بیان ساده، خدا وجود دارد زیرا کسانی او و صفاتش...