انتخاب صفحه

مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای مؤثر شرایط اولیه‌ی حاکم بر محفظه‌ی احتراق موتور پاشش‌مستقیم دیزلی بر شاخص‌های عملکردی موتور و آلاینده‌های منتشره

فهرست مطالب چکیده……………………………………………………………………………………. أ‌ علائم اختصاری و...