انتخاب صفحه

اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی

 فهرست مطالب فصل اول: مقدمه تشنج­های صرعی[1] حاصل فعالیت همزمان و شدید نورون­ها در مغز هستند و ممکن است به صورت موضعی در بخشی از نیمکره مغزی (تشنج­های جزئی[2] یا کانونی[3]) یا به صورت همزمان در هر دو نیمکره مغزی (تشنج­های فراگیر[4]) رخ دهند. تشنج جزئی ممکن است موضعی...