تاثير قرارگيري درازمدت در معرض امواج الکترومغناطيس با فرکانس بسيار پايين بر فعاليت مکانيکي آئورت ايزوله موش صحرايي نر و تداخل اثر آن با سيستم‌هاي کولینرژیک، آدرنرژيک و نيتررژيک

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه        امواج الکترومغناطیس ترکیبی است از یک میدان الکتریکی و یک میدان مغناطیسی متغیر (نوسانی) عمود بر هم که در جهت عمود بر دو میدان در فضا انتشار می‌یابد. در حقیقت امواج الکترومغناطیس انرژی هستند که به شکل میدان‌های نوسانی از نقطه‌ای به...