انتخاب صفحه

استنباط آماری مدل رگرسیونی با خطاهای خودبازگشتی به روش لاسو

فهرست مطالب فصل اول: مقدمات و تعاریف در این فصل به تعاریف و مقدمات لازم از جمله مدل رگرسیون خطی چندگانه استاندارد، مفهوم چند همخطی، رگرسیون ریج، بریج، روش لاسو و … که در فصلهای بعد به آنها نیاز داریم، خواهیم پرداخت. 1-1-رگرسیون خطی چندگانه و مسئله چند همخطی یک...