انتخاب صفحه

تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

مقدمه اصلی‌ترین عنصر چرخاننده اقتصاد کشورها و ابزار تأمین مالی هزینه های دولت ، مالیات محسوب میگردد. این تأسیس مالی به طور چشمگیری هدایت کننده اقتصاد کشور و بازار شناخته می شود به گونه ای که جهت تنظیم مبادلات و قیمت و رفع مشکلات به کار رفته و عمده سهم خود را ابزار...