بررسی اثر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه‌گذارای سهام‌داران

فهرست  مطالب 1 فصل اول(کلیات تحقیق) امروزه در مطالعه دانش محور اقتصاد و فرآیندهای مالی شرکت‌ها و موسسات علاوه بر دارایی مشهود دسته دیگری از دارایی‌ها نیز تحت عنوان دارایی‌هایی نامشهود یا معنوی ارزش‌گذاری و ثبت می‌شوند. یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین دارایی‌های معنوی،...