رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان

فهرست مطالب 1- فصل اول: کلیات پژوهش جهاني شدن، تغييرات شديد در محيط، رقابت و ترجيحات پوياي مشتريان را به ارمغان آورده است كه سازمان ها را وادار به انطباق با تغييرات براي بقا و موفقيت كرده است. اين تغييرات نه تنها در محيط خارجي مثل محصول، خدمات، فناوري بلكه در محيط...