انتخاب صفحه

بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی

فهرست مطالب فصل اول؛ مقدمه و کلیات تحقیق تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری...