تبيين يک سيستم هشدار دهنده جهت شناسايي بحران هاي مالي در ايران

فهرست مطالب فصل اول: کليات پژوهش بحران هاي مالي باعث به وجود آمدن بحران هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي وسيعي در سطح جوامع مي شوند و هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد کشورها در طي  بحران تحميل مي کنند و باعث کاسته شدن سطح رفاه ، افزايش بيکاري ، کاهش سطح اعتماد عمومي و يأس و...