انتخاب صفحه

تبیین یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحران های مالی در ایران

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش بحران های مالی باعث به وجود آمدن بحران های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی وسیعی در سطح جوامع می شوند و هزینه های سنگینی بر اقتصاد کشورها در طی  بحران تحمیل می کنند و باعث کاسته شدن سطح رفاه ، افزایش بیکاری ، کاهش سطح اعتماد عمومی و یأس و...