تاثیر تلویزیون بر رفتار فرهنگی ( به همراه بررسی یک نمونه موردی)

تاثیر تلویزیون بر رفتار فرهنگی ( به همراه بررسی یک نمونه موردی)

فهرست مطالب: فصل اول در جامعه ای که تصاویر ابزاری-اغلب بدون حتی یک کلمه- به کارمی روند تاعواطف واحساسات ما را درهر نوبت برانگیزانند و به کار گیرند، برنامه های آموزشی بایستی محرک توسعه ی ابزار تجزیه و تحلیل انتقادی تصاویر باشند تا مردمان عادی از تأثیر قلمرو زیبایی...