انتخاب صفحه

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی

فهرست مطالب فصل اول : کلیات انسان عصر حاضر بخش عمده ای از زندگی خویش را به عنوان یادگیرنده در مراکزآموزشی و تحصیلی سپری می کند و این موجب صرف مبالغ عظیمی در زمینه های آموزش و پرورش می شود.بدیهی است که شناسایی عوامل مؤثردریادگیری و راه های بهبود آن همواره از دغدغه های...