انتخاب صفحه

مقایسه ی کارکردهای اجرایی استدلال، سازماندهی -برنامه ریزی و حافظه ی کاری با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش در طول دهه اخیر توجه فزاینده ایی به حوزه کارکردهای اجرایی در کودکان شده است. از دیدگاه عصب – شناختی این اصطلاح مرتبط با شبکه گسترده ایی از کارکردهای قشر پیشانی و شامل تعداد زیادی از فرایندهای شناختی و فراشناختی، هم چون خودتنظیمی...