بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات طرح امروزه بدون تردید موضوع «اطلاعات و ارتباطات» یکی از نمادهای بسیار نیرومند قدرت سیاسی و هم‌چنین یکی از زمینه‌های بسیار مهم در توسعه مباحث اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع و ملل در شروع قرن بیست ویکم به شمار می‌رود.آرمان پیشرفت و توسعه علوم...