انتخاب صفحه

بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی

فهرست: فصل اول:معرفی پژوهش با توجه به مشکلات فراوان  سنگهای سیستم ادراری از جمله درد و ناراحتی برای فرد،اتساع حالب ها،لگنچه و حتی از کار افتادن کارکرد کلیه(1) درمان صحیح این بیماران باعث بهبود کیفیت زندگی آنها خواهد شد. اکثر سنگهای ادراری خود به خود دفع می شوند،اما...