نقش و تأثیر اصلاحات هندسی در افزایش ایمنی جاده ها و اولویت بندي اصلاحات  هندسی راه

نقش و تأثیر اصلاحات هندسی در افزایش ایمنی جاده ها و اولویت بندي اصلاحات هندسی راه

مقدمه تصادفات و تلفات انسانی از جمله عوارض ناخوشایند توسعه ناموزون فناوري حمل و نقل می باشد،متأسفانه آمار تصادفات کشور و کشته شدگان ناشی از تصادف بسیار زیاد می باشد به نحوي که برابر اعلام پزشکی قانونی آمار کشته شدگان هر ساله 8 الی 10 درصد رشد داشته است که با این رشد...