انتخاب صفحه

شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول

فهرست مطالب فصل اول:کلیات سیر تقسیمات کشوری در طول تاریخ ایران متغیر بوده و این تغییرات به عوامل بسیاری از جمله عوامل : جغرافیای اقتصادی، سیاسی و… بستگی داشته است. آغاز روند تقسیمات کشوری در ایران قبل از اسلام، برای ما چندان روشن نیست، بدیهی است این تقسیمات با...