انتخاب صفحه

نقش منابع انرژی در سیاست خارجی قطر

فهرست مطالب فصل اول: کلیات و ادبیات پژوهش در فضای کنونی جهان دستیابی به منزلت توسعه یافتگی و ارتقای جایگاه کشور در سلسله مراتب نظام بین‌الملل امری برون گرایانه است که در تعامل گسترده با دنیا به ثمر می‌نشیند.در فرایند جهانی شدن، سیاست بین الملل شاهد تحولات بنیادین بوده...