انتخاب صفحه

ارزیابی نقاط قوت وضعف نظام فنی واجرایی کشور وارایه راهکارهای اصلاحی

فهرست مطالب فصل 1: کلیات نظام فنی واجرایی ، مجموعه اصول، روش ها، مقررات وضوابط فنی، حقوقی، مالی حاکم بر تهیه، اجرا،ارزشیابی وبهره برداری طرح های عمرانی کشور وچگونگی انتخاب وبه کارگیری عوامل دست اندرکار مربوط به آن وتعیین مشخصات عوامل یادشده ونحوه ارتباط بین آنهاست که...