انتخاب صفحه

بررسی میزان آمادگی خودراهبری دریادگیری وعوامل همراه با آن دردانشجویان

فهرست مطالب فصل اول :کلیات بخش عظیمی ازدانشی که امروزه درمدارس ودانشگاه هاآموخته می شود،پس ازمدتی به علت تغییرات سریع اجتماعی،سیاسی وتکنولوژی،نیازبه بازنگری وتغییردارد.بعلاوه موفقیت های شخصی وحرفه ای به طورفزآینده ای بستگی به یادگیری مستمردارد.دردهه های اخیرباتوجه به...