مدیریت آموزشی

بررسی رابطه بین هوش سازمانی با عملکرد مدیران مدارس

چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس بود. جامعه آماري آن دبیـران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شـد . بـر اسـاس جـدول کرجسـی و مورگـان ، تعـداد 285 نفـر بـا روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي، متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. روش پژوهش...

تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش ازدهه 1950 میلادی تاکنون،بخشی ازادبیات نظریه سازمانی توجه عمیقی به تعریف،تبیین وتحلیل اثربخشی سازمانی داشته است واثربخشی سازمانی برای همه سازمان‌ها و مؤسسات یک مسأله ضروری واساسی شمرده میشود (روجاس ، 2000). ازطرفی عملکرد و اثربخشی...

بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی

فهرست مطالب فصل اول : کلیات پژوهش انسان موجودي اجتماعي است و تكامل و سعادت مادي و معنوي وی در گرو تعامل و همزيستي با ديگران است. به علاوه، نيازهاي مشترك اجتماعي و روابط ويژه، انسانها را آنچنان به يكديگر پيوند مي زند كه جز در سايه زندگي اجتماعي، رشد همه جانبه براي فرد...

شناسايی ويژگی های فردی مدير و عوامل سازمانی مرتبط با افت تحصيلی دانش آموزان پايه اول مدارس متوسطه ی نظری

چکیده افت تحصیلی یکی از پدیده های پیچیده ی انسانی –اجتماعی و چند عاملی است که برای شناسایی علت ان نمیتوان به یک عامل بسنده نمود بلکه عوامل و فاکتورهای متعدد فردی اموزشگاهی و خانوادگی –اجتماعی در ارتباط با ان در حوزه تعلیم و تربیت وجود دارد پژوهش حاضر به منظور دستیابی...

شناسایی رابطه میان سبک رهبری و میزان رضایت شغلی کارکنان بر اساس الگوی رهبری تراز پنج کالینز (نمونه موردی روسای آموزشکده های فنی و حرفه ای استان تهران)

چکیده هدف از  پژوهش حاضر شناسایی رابطه میان سبک رهبری روسای اموزشکده های فنی استان تهران و رضایت شغلی کارکنان بر اساس الگوی رهبری تراز پنج کالینز می باشد که در ان 10 اموزشکده فنی حرفه ای استان تهران تعداد 10نفر مدیر و 290 نفر اغضای هیات علمی مورد بررسی قرار گرفتند با...

سنجش دانش ، نگرش ، مهارت و عملكرد مديريتی مديران در زمينه تغيير و مديريت تغيير(نمونه موردی مدیران آموزش و پرورش)

چکیده لازمه سرعت بخشی به تغییرات از دید ارگریس 1999 وجود مدیرانی که دارای دو نوع توانایی فنی اگاهی از برنامه ریزی هدایت کنترل و بسیج امکانات منابع انسانی و مالی و توانایی انسانی میزان اگاهی از فنون و مهارتهای تحلیل روابط بین گروهی و نفوذ در انها باشند و همچنین اندرسون...

تعيين ارتباط ويژگی كمال گرايی با كارآيی و تمايل به تفويض اختيار (نمونه موردی مديران ستادی آموزش و پرورش)

چکیده هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط ویژگی کمال گرایی با کارایی و تمایل به تفویض اختیار در مدیران ستاد اموزش و پرورش استان زنجان در سال تحصیلی 87-88 بوده است متغیر پیش بین در این تحقیق کمال گرایی و مولفه های ان شامل کمال گرایید خودمدار کمال گرایی دیگر مدار کمال...

بررسی وضعيت تعالی منابع انسانی در ميان مديران بر اساس الگوی EFQM (نمونه موردی مدیران ندارس مقطع متوسطه)

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تعالی منابع انسانی در میان مدیران دوره متوسطه شهر مشهد بر اساس الگوی EFQM به انجام رسیده است بدین منظور ده سوال پژوهشی تدوین شده است که پنج سئوال نخست ارزیابی کیفی معیار منابع انسانی مدیران را در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت بررسی می کند و...

بررسی نگرش دبيران دوره متوسطه نظری در خصوص نظام ارزشيابی موجود و ارائه راهكارهای پيشنهادی

چکیده این تحقیق با هدف بررسی نگرش دبیران اموزش متوسطه مدارس دولتی شهرستان تبریز در مورد نظام ارزشیابی موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی در سال 1387 و با استفاده از روش تحقیق توصیفی –پیمایشی انجام گرفته است .جامعه اماری پژوهش شامل 2716 نفر بوده که طبق جدول مورگان...

بررسی نظرات مديران مدارس متوسطه و پيش دانشگاهی در باره ی كاربرد مديريت دانش در مدرسه

چکیده مدیریت دانش رویکرد نوینی از انواع روش های مدیریت است که در سازمان های مختلف برای تحقق اهداف به کار گرفته می شود، کانون توجه ای شیوه ی مدیریت، مدیریت بر دانش کارکنان سازمان است. دانش مهمترین عامل اثر بخش در سازمان ها می باشد. معلمان مدارس به عنوان رهبران دانش...

بررسی ميزان برخورداری دبيرستانهای دولتی دخترانه شهر تهران از ويژگيهای سازمان يادگيرنده از ديدگاه كاركنان

چکیده امروزه با رشد سریع علم و تکنولوژی و پیچیده شدن محیط سازمان ها از جمله سازکان آموزش و پرورش و مدارس مفهوم نوینی تحت عنوان “سازمان یادگیرنده” مطرح می شود. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی و تغییر) بیشتر باشد سازمان ها نیاز بیشتری به یادگیری و تغییر...

بررسی ميزان آشنايی و استفاده از مديريت استراتژيک دربين مديران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش

چکیده بررسی ادبیات آموزش و پرورش نشانگر ضرورت روز افزون وجود نگرش جامع، بلند مدت و استراژیک (راهبردی) در برنامه ریزی و مدیریت مراکز آموزشی و آموزشگاهی است که در رأس آن مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش متولیاِِِِِِن اصلی این امر خطیر هستند. امروزه برنامه ریزان...

بررسی موانع توسعه مديريت مشاركتی در مدارس از ديدگاه مديران و دبيران

چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی موانع توسعه مدیریت مشارکتی در مدارس متوسطه شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و دبیران در سال تحصیلی 90-89 می باشد.به طور کلی موانع مشارکت در این پژوهش به سه دسته تقسیم شده اند: 1) عوامل مربوط به مدیریت 2) عوامل مربوط به نیروی انسانی 3) عوامل...

بررسی مهارت های سه گانه مديران از ديدگاه کارکنان و رابطه آن با انگيزش شغلی (نمونه موردی مدارس)

چکیده هدف از این تحقیق بررسی مهارتهای سه گانه مدیران مدارس دولتی شهر قزوین از دیدگاه معلمان و رابطه آنها با انگیزش شغلی معلمان است. در این راستا فرضیه های تدوین و با استفاده از دو پرسش نامه محقق ساخته در بوته آزمایش گذاشته شد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-پیمایشی و...

بررسی عملكرد مديران مدارس متوسطه استان همدان بر اساس اصول سازمان يادگيرنده

چکیده این پژوهش بر مبنای تئوری اصول سازمان یادگیرنده و به منظور ” بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه استان همدان بر اساس اصول سازمان یادگیرنده در سال تحصیلی87-1386″ از دیدگاه دبیران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران...

بررسی رابطه مهارت های مديران با سلامت سازمانی (نمونه موردی مدارس متوسطه استان تهران)

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان مهارت های مدیران و رابطه آن با سلامت سازمانی مدارس متوسطه دولتی شهرستان های غربی استان تهران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، دبیران مدارس متوسطه بوده که با روش نمونه گیری...

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری تعهد سازمانی (نمونه موردی معلمان مدارس)

چکیده هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در معلمان شهرستان دیواندره است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس شهرستان دیواندره در سال تحصیلی 90-89 (820 نفر) تشکیل داده اند. حجم نمونه 300 نفر بوده که بر اساس فرمول کوکران محاسبه...

بررسی رابطه كيفيت زندگی كاری و سلامت سازمانی (نمونه موردی مدارس دوره متوسطه)

چکیده موضوع کیفیت زندگی کاری و رابطه ی آن با سلامت سازمانی از مقوله های مهم و حیاتی در سازمان های امروزی است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی در مدارس دوره متوسطه استان کردستان از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 87-1386 می باشد. متغیر...

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استراتژی های مديريت تعارض(نمونه موردی مديران دبيرستان های دخترانه شهر مشهد)

چکیده ی تحقیق: هدف پژوهش حاضر این است که وجود رابطه بین فرهنگ سازمانی1 و سبک های مدیریت تعارض2 مدیران دبیرستان های دخترانه شهر مشهد را بررسی نماید. به عبارت دیگر بیان نماید که چگونه فرهنگ سازمان به عنوان یک عامل مهم مدیر را به کاربرد سبک خاصی از مدیریت تعارض سوق می...

بررسی رابطه سرمايه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی (نمونه موردی در میان معلمان)

چکیده هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه ی اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 90-1388 می باشد. سرمایه ی اجتماعی به عنوان متغیر پیش بین و رفتار شهروندی سازمانی معلمان به عنوان متغیر ملاک مد نظر بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش...

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی (نمونه موردی مدارس مقطع متوسطه شهرستان ری)

چکیده هدف از انجام  این تحقیق بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس مقطع متوسطه شهرستان ری است . جامعه آماری دبیرستان های دخترانه و پسرانه سه ناحیه شهرستان ری شامل ناحیه 1 ،ناحیه 2، و کهریزک است که از میان آنها به روش سرشماری تمام دبیرستان ها...

بررسی رابطه چند گانه هوش هيجانی و جو سازمانی با استرس شغلی كاركنان و مديران (نمونه موردی یک دانشگاه)

چکیده هدف پژوهش حاضر مطالعه تعیین رابطه چند گانه هوش هیجانی و جو سازمانی با استرس شغلی کارکنان و مدیران دانشگاه  بود. روش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ومدیران دانشگاه می باشد. برای تعیین حجم نمونه بر اساس روش کوکران و نمونه...

بررسی رابطه تابعی مهارت مذاكره مديران با ميزان تعارض (نمونه موردی معلمان مدارس متوسطه)

چکیده تعارض ، نیروی اجتناب ناپذیر  و از مقتضیات زندگی بشری می باشد ، مذاکره به عنوان روش با صرفه و اثر بخش در مدیریت تعارض شناخته شده است . به همین دلیل در تحقیق حاضر مهارت های مدیران مدارس متوسطه شهر مشهد در استفاده از چهار سبک مذاکره سنجیده شده و همچنین میزان تعارض...

بررسی رابطه بين هوش هيجانی مديران با سلامت سازمانی( نمونه موردی مدارس شهر مشهد)

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و سلامت سازمانی مدارس شهر مشهد در سال تحصیلی 89-1388 بود. طرح پژوهشی حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی – همبستگی بوده است . جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و معلمان مدارس دوره ی متوسطه شهر مشهد بود...

بررسی رابطه بين هوش فرهنگی و سبک های عمومی تصميم گيری مديران (نمونه موردی مدارس راهنمايی)

چکیده پژوهش هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک های تصمیم گیری مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین می باشد.روش تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی استان قزوین در سال تحصیلی 90-1389 بوده ، که تعداد آنها 418 نفر می...

بررسی رابطه بين فرهنگ مدرسه و مديريت دانش (نمونه موردی دبيرستانهای دولتی دخترانه شهر تهران از ديدگاه دبيران)

چکیده: ضرورت توجه به دانش در عصر دانایی ، سازمان های یادگیرنده از جمله مدارس را ملزم به اجرای مدیریت دانش می نماید. این برنامه زمانی به طور موفقیت آمیز در مدارس اجرامی شود که بستر مناسب آن فراهم شده باشد. از عوامل مهم برای به کارگیری مدیریت دانش در مدارس ، فرهنگ ...

بررسی رابطه بين سبک های مديريت مديران و خلاقيت (نمونه موردی دبيران مدارس متوسطه)

چکیده یکی از ویژگی های برجسته تفکر آدمی خلاقیت است. نقش مدیران به عنوان اصلی مهم در شکوفایی و رشد خلاقیت افراد سازمان به شمار می آید. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین میزان و نوع ارتباط سبکهای مدیریت مدیران و خلاقیت دبیران مدارس متوسط شهرستان جهرم بوده است. نمونه تحقیق شامل...

بررسی رابطه بين دانش مشاركت و سبک مديريت مديران با ميزان مشاركت اولياء در مدارس متوسطه نظری

چکیده: هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دانش مشارکت و سبک مدیریت  مدیران با میزان مشارکت اولیا در مدارس متوسطه شهرکرد در سال 90-1389 می باشد. دانش مشارکت و سبک مدیریت به عنوان متغیر مستقل و مشارکت اولیا در امور آموزشی ،پرورشی ، پشتیبانی ،تقویت ارتباط مدرسه با...

بررسی رابطه ابعاد تعهد سازمانی و عملكرد شغلی نمونه موردی معلمان مدارس راهنمايی و متوسطه

چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه ابعاد تعهد سازمانی و عملکرد شغلی معلمان پسرانه مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان می باشد. بدین منظور نمونه ای به حجم 98 نفر به روش طبقه ای نسبتی از مدارس راهنمایی و متوسطه شهر شیروان انتخاب شدند. در این تحقیق برای تعیین میزان تعهد...

بررسی تطبيقی نحوه گزينش، آموزش، نگه داری و ارزش يابی معلمان در ايران و كشورهای آمريكا، انگليس، ژاپن، مصر و هند به منظور ارائه راه كارهاي مناسب برای بهبود نظام آموزشی ايران

چكيده اين پژوهش براي آگاهي از تجربيات جهاني و شناسايي نوآوري نظام هاي آموزشي در زمينه تربيت معلم انجام شده است و هدف آن مقايسه نحوه جذ، آموزش، نگهداري و ارزش يابي در نظام تربيت معلم كشور آمريكا، انگليس ، ژاپن، مصر و هند با ايران به منظور ارائه پيشنهادهاي كاربردي مناسب...

بررسی تأثير ساختار سازمانی بر فرسودگی شغلی مديران آنها (نمونه موردی مدیران مدارس)

چكيده هدف اصلي اين تحقيق بررسي تأثير ساختار سازماني مدارس (پيچيدگي، رسميت، تمركز) بر فرسودگي شغلي مديران (خستگي هيجاني، مسخ شخصيت، كاهش موفقيت فردي) است. براي دستيابي به هدف اصلي تحقيق 4فرضيه پژوهشي مطرح گرديده است كه عبارتند از: 1) ساختار سازماني مدارس متوسطه دخترانه...

بررسی تاثير پيشينه های آموزشی و تجربی مديران بر سبک مديريت تعارض آنها (نمونه موردی از ديدگاه دبيران در مدارس متوسطه و مراكز پيش دانشگاهی)

چكيده هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تأثير متغيرهاي مستقل آموزش ضمن خدمت، رشته تحصيلي، مدرك تحصيلي و سابقه خدمتي بر سبك مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه و مراكز پيش دانشگاهي دخترانه ناحيه 1 شهر شيراز در سال تحصيلي 87-1386 مي باشد.روش تحقيق علي-مقايسه اي است. پژوهش شامل دو...

بررسی انتظارات معلمان و مقايسه آن با عملكرد نظارت و راهنمايی مديران (نمونه موردی مدارس ابتدائی)

چكيده پژوهش حاضر، تحقيقي پيرامون انتظارات معلمان و مقايسه آن با عملكرد نظارت و راهنمايي مديران در مدارس پسرانه دولتي ابتدايي در شهر تهران بود. هدف اصلي اين مطالعه شناسايي انتظارات معلمان و مقايسه آن با عملكرد نظارت و راهنمايي مديران در قالب پنج كاركرد رشد حرفه اي...

ارزيابی عملكرد یک دانشگاه بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و كاركنان

چکیده: تحقیق حاضر با هدف ارزیابی  در حوزه‌ های رهبری و کارکنان (منابع انسانی) به انجام رسیده است. ارزیابی عملکرد دانشگاه در هر یک از زیر معیارهای حوزه های مزبور و نیز مقایسه وضعیت تعالی سازمانی دانشکده های این دانشگاه و مقایسه دیدگاه مدیران، اساتید و کارمندان در مورد...

شناسايی معيارهای ارزيابی عملكرد تدريس اساتيد با تاكيد بر آموزش مهندسی

چکیده هدف این تحقیق شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استاد با تاکید بر اموزش مهندسی عمران و همچنین تعیین دیدگاههای دانشجویان واساتید نسبت به معیارهای ارزیابی عملکرد اساتید در نظام ارزیابی بوده است معیار های ارزیابی عملکرد شامل شاخص های معیار های بررسی طرح درس...

بررسی ارتباط انگیزش بالقوه شغل و رضایت شغلی در کارکنان (نمونه موردی آموزش و پرورش)

چکیده:  موضوع انگیزش بالقوه شغل و رابطه آن با رضایت شغلی از مقوله هاي مهم و حیاتی در سازمانهاي امروزي است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه انگیزش بالقوه شغل و رضایت شغلی در بین کارکنان صف و ستاد شهر قزوین بوده است. متغیر پیش بین در این تحقیق، انگیزش بالقوه شغل و...

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاري و فرسودگی شغلی درمعلمان و مدیران مدارس

چکیده: موضوع کیفیت زندگی کاري و رابطه آن با فرسودگی شغلی از مقوله هاي مهم و حیاتی در سازمانهاي امروزي است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري و فرسودگی شغلی در بین معلمان و مدیران مدارس شهرستان تاکستان بود. متغیر پیش بین در این تحقیق کیفیت زندگی کاري...

بررسی تأثیر عوامل انگیزشی و بهداشتی بر اخلاق کار در بین کارکنان (نمونه موردی آموزش و پرورش)

چکیده پژوهش:  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل انگیزشی و بهداشتی مؤثر بر اخلاق کار در بین کارکنان ناحیه 2 آموزش و پرورش زنجان در سال تحصیلی 89 -1388 انجام شده است. براي سنجش اخلاق کار از پرسش نامه اخلاق کار حرفه اي پتی استفاده شد که پس از اعمال تغییراتی در آن، به...

بررسی تأثیر جو تواناسازی بر ادراک توانمندی از دیدگاه مدیران ارائه ی راهبرد هایی براي بهبود آن(نمونه موردی مدیران مدراس)

چکیده تحقیق:  هدف کلی ازطراحـی واجـراي ایـن تحقیـق، بررسـی تـأثیر جوتوانـا سـازي بـرادراك توانمنـدي از دیدگاه مدیران مدارس شهرزاهدان وارائه راهبردهایی براي بهبودآن بوده است. جامعه آماري تحقیق کلیـه مدیران مدارس شهرزاهدان بوده اندکه درسـه دوره تحصـیلی ابتـدایی ،...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبري مدیران (نمونه موردی مدارس)

چکیده   تحقیق حاضرباهدف بررسی را بطه بین هوش هیجانی و سبک رهبري مدیران مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج انجام شده است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش،  توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعۀآماري این پژوهـش کلیه مدیران و دبیران نواحـی آموزش و پرورش شهر سنندج بودکه...

بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و سبک رهبری(نمونه موردی مدیران مدارس متوسطه)

چکیده هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و سبک رهبري مدیران مدارس متوسطه بوده است. . روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ي آماري پژوهش شامل کلیه ي مدیران مدارس متوسطه ي شهرستان سرخس به تعداد 40 نفر بود. در این پژوهش نمونه گیري به روش سرشماري بوده...

بررسی رابطه بين رهبری تحول آفرين، احساس توانمندی و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر تهران

چكيده  هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين، احساس توانمندي و رفتار شهروندي سازماني در مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر تهران بود. جامعه آماري آن دبيران مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر تهران در نظر گرفته شد. بر اساس جدول مورگان، تعداد 380 نفر با روش نمونه گيري...

بررسی رابطه بين سبک های رهبری تحولی و تبادلی مديران با تعهد سازمانی (نمونه موردی معلمان در مدارس راهنمايی)

چكيده  هدف اين پژوهش بررسي رابطه سبك هاي  رهبري تحولي و تبادلي مديران و تعهد سازماني معلمان در مدارس راهنمايي شهر كرمانشاه بوده است . روش تحقيق توصيفي-همبستگي بوده ؛ نمونه آماري مشتمل بر 361 مدير و 317 دبير بود كه به شيوه نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند .جهت جمع...

بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران و جو سازمانی مدارس دولتی دوره های تحصیلی از دیدگاه معلمان

چکیده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با جو سازمانی در مدارس ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه دخترانه و پسرانه دولتی شهرستان بانه در سالتحصیلی 89-88 انجام شده است.این تحقیق کاربردي و با روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماري 735 نفراز معلمان هستند...

بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی با فرآیند تسهیم دانش در بین دبیران

چکیده سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته اي است که در سال هاي اخیر بطور روز افزونی مورد توجه صاحبنظران حوزه هاي مختلف علوم به ویژه حوزه مدیریت قرار گرفته است. از طرف دیگر، فرآیند تسهیم دانش نیز که از مؤلفه هاي مـدیریت دانـش اسـت در سازمانهاي یادگیرنده و شبکه هاي دانشی در...

بررسي رابطه تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازمانی

 چكيده: اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني معلمان مقطع متوسطه اروميه انجام شده است. جامعه آماري تحقيق كليه معلمان مقطع متوسطه شاغل در مدارس دولتي شهر اروميه مي باشد كه از ميان آنان 322 نفر از طريق نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب...

بررسی رابطه خلاقیت سازمانی و توانمند سازی مدیران و معاونان (نمونه موردی ادارات آموزش و پرورش استان تهران)

چکیده   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه  خلاقیت سازمانی و توانمندسازي در مدیران ادارات آموزش و پرورش استان تهران  در سال 87-1386  بوده اسـت .روش پـژوهش ، روش توصـیفی از نـوع ه مبـستگی بوده و جامعه آماري شامل تمامی مدیران و  معاونـان  ادارات آمـوزش و پـرورش اسـتان  تهـران...

بررسی رابطه دانش و عملکرد پژوهشی و مهارت های شغلی مدیران مدارس با میزان گرایش به پژوهش در بین دبیران دوره متوسطه

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط دانش و عملکرد پژوهشی و همچنین مهارت هاي شغلی مدیران با میزان گرایش به پژوهش در بین دبیران دوره متوسطه شهرستان زاهدان انجام شده است. روش پژوهش براساس هدف از نوع کاربردي است و با توجه به روش گرد آوري داده ها ،این تحقیق توصیفی از  نوع...

بررسی رابطه سبک رهبری تحولی و مولفه های سازمان یادگیرنده (نمونه موردی در دبیرستان های دولتی)

چكیده  هدف کلی این پژوهش” بررسی رابطه سبک رهبری تحولی و مولفه های سازمان یادگیرنده در دبیرستان های دولتی پسرانه مشهد در سال تحصیلی 91 – 90 “است. چارچوب نظری برای بررسی و سنجش سازمان یادگیرنده و سبک رهبری تحولی در این پژوهش به ترتیب نظریه های پیتر...

بررسی رابطه سبک رهبری مدير با سلامت سازمانی (نمونه موردی مدارس راهنمايی پسرانه دولتی)

چكيده هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران و سلامت سازماني مدارس راهنمايي پسرانه دولتي ناحيه ي دو شهر قم مي باشد. بدين منظور براي تعيين سبك رهبري مديران از ديدگاه هاي معاصر در نظريه رفتاري استفاده كرديم.  پژوهشگران رفتاري،  محور پژوهش هاي خود را بر رهبري...

بررسي رابطه سبک های مديريت تعارض با اثربخشی مديران (نمونه موردی دبيرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران)

در پژوهش حاضر سعي بر اين بوده است تا مديران دبيرستانهاي دخترانـه دولتـي را از نظـرسبك هاي شناخته شده مديريت تعارض مورد مطالعه و بررسي قـرار داده و سـپس رابطـه آن را بـااثربخشي آنها بررسي نمايد. فرضيه هاي مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از: 1) بين راهبرد عـدممقابله با...

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی و انگیزش شغلی (نمونه موردی در بین معلمان ابتدایی)

چکیده هدف کلی این پژوهش  بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی و انگیزش در بین معلمان ابتدایی شهرستاننظرآباد در سال تحصیلی 91-90 بوده است. با توجه به وجود 320 نفر معلم بر اساس جدول مورگان 175نفر به عنوان جامعه نمونه به صورت تصادفی طبقه بندي شده »ساده « انتخاب شدند...

بررسی موانع ارتباطی سازمانی میان مدیران و کارکنان (نمونه موردی دیدگاه مدیران و معلمان دوره هاي ابتدایی،راهنمایی و متوسطه)

چکیده:  هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع ارتباطی سازمانی میان مدیران و معلمان ار دیـدگاه مـدیران و معلمان دوره هاي ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه شهر نیشابور در سـال تحـصیلی »88 -87 «مـی  باشـد . اهمیت ارتباطات در مدارس و بخصوص رابطه مدیران و معلمان بـه عنـوان اعـضاي اصـلی...

بررسی ميزان آمادگی مديران جهت امکان استقرار مديريت كيفيت فراگير (TQM) (نمونه موردی مدارس متوسطه)

چکيده:        هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان آمادگی مدیران جهـت امکـان اسـتقرار مـدیریت کیفیـتفراگیر در مدارس متوسطه استان کرمانشاه است. در تحقیـق حاضـر جامعـه ی آمـاری  شـامل  کلیـه ی مدیران و معاونین مدارس متوسطه استان کرمانشاه در سال تحصیلی 11-17 بود و تعداد آنها...

مدل یابی روابط ساختاری عوامل موثر بر انگیزه یادگیری دانشجویان(نمونه موردی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه های تهران)

چکیده پژوهش حاضر با هدف مدلیابی تاثیرکمالگرایی، اهدافپیشرفت و خودکارآمدي بر انگیزه یادگیري انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بود. براي انجام این تحقیق 319  نفر از دانشجویان کارشناسیارشد رشتههاي علومتربیتی ورودي 88 دانشگاههاي علامه طباطبایی، تهران،...

مدل یابی معادلات ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی،هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی با رهبری تراز پنج

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی، هوش فرهنگی و رضایت شغلی درونی با رهبري تراز پنج در قالب یک مدل علّّی است. براي انجام این پژوهش کلیه کارشناسان گروه خودرو سازي سایپا که دوره هاي آموزش ضمن خدمت را در سال 89 در مر کز آموزش این شرکت گذرانده بودند به...

بررسی رابطه تیپ شخصیت و سبک هاي تصمیم گیري

چکیده پژوهش : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی A و B و سبک هاي تصمیم گیري  مدیران مدارس استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه پژوهش مورد بررسی 2078 نفر مدیر ،شامل مدارس شمال، مرکز وجنوب استان و همچنین دوره هاي مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بوده...